Vyzkoušejte náš nový a přehlednější web. Stále na něm pracujeme a vylepšujeme, budeme však rádi za Váš názor. Chci vidět nový web x

Naše webové stránky používají k vylepšování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Rozumím

Podmínky fungování affiliate programu společnosti Čedok a.s.

Tyto podmínky upravují fungování affiliate programu inzerenta v Affiliate síti CJ by CONVERSANT, jejímž poskytovatelem je společnost Conversant International Ltd. (dále jen „Conversant“) a operátorem společnost VIV NETworks s.r.o., IČO 289 57 733, se sídlem Praha 1, Jungmannovo náměstí 753/18, PSČ 110 00 (dále jen „operátor“), zejména způsob registrace partnerů, způsoby propagace a podmínky pro vznik nároku na provizí či bonusů a jejich vyplácení.

Inzerentem se rozumí společnost Čedok a.s., IČO 601 92 755, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 18, PSČ 111 35, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263.

Webové stránky inzerenta, které jsou součástí affiliate programu inzerenta v Affiliate síti CJ by CONVERSANT a na které se mohou partneři registrovat, jsou: cedok.cz, outvia.cz a ckalex.cz.

Partnerem se rozumí fyzická či právnická osoba provozující webové stránky registrované v affiliate programu inzerenta, která prostřednictvím takových webových stránek povoleným způsobem propaguje některé z výše uvedených webových stránek inzerenta či produkty nebo služby na nich nabízené.
Kreativy jsou reklamní sdělení na webových stránkách partnera ve formě linků, statických bannerů, widgetů, formulářů či XML feed.
Povolenými způsoby propagace, kterými může partner na svých webových stránkách registrovaných v affiliate programu inzerenta propagovat výše uvedené webové stránky inzerenta či produkty nebo služby na nich nabízené, jsou affiliate marketing statických bannerů, widgetů, formulářů, affiliate remarketing, propagace kupónů, využívání XML feed a affiliate emailing.

Finanční odměny pro partnery

Partnerovi náleží za propagaci webových stránek inzerenta či produktů nebo služeb na nich nabízených provize a bonusy za podmínek uvedených níže.

Provize za dokončenou transakci

Za propagaci webových stránek cedok.cz a ckalex.cz či produktů nebo služeb na nich nabízených náleží partnerovi provize, jejíž výše je uvedená na stránkách operátora, z hodnoty nákupu zboží či služeb (dále jen „transakce“ učiněného na těchto webových stránkách z počítače uživatele, který byl na webovou stránku inzerenta přesměrován z webové stránky partnera, a to za následujících podmínek:

 • Transakce musí proběhnout do 45 dní od posledního kliku zákazníka na příslušnou kreativu (tato doba odpovídá době platnosti cookie souborů).
 • Hodnotou nákupu se pro účely výpočtu provize rozumí ověřená cena, tedy zákazníkem skutečně zaplacená cena po odečtení všech slev (dárkový poukaz, slevový kód, LM/FM slevy příp. dalších slev).
 • V případě nesouladu je inzerent oprávněn po kontrole transakce upravit výši provize dle skutečné hodnoty nákupu.
 • Nárok na zaplacení provize partnerovi vzniká až po zaplacení ceny předmětu transakce zákazníkem inzerentovi.
 • Nárok na provizi vzniká partnerovi též tehdy, když zákazník zaplatí inzerentovi cenu předmětu transakce na některé z jeho poboček.
 • Nárok na provizi vzniká vždy pouze tomu partnerovi, z jehož webových stránek byl před transakcí zákazník přesměrován na webové stránky inzerenta naposledy
 • V případě transakce, kdy je cena jejího předmětu hrazena postupně (zálohově), vzniká partnerovi nárok na provizi až po zaplacení celé ceny předmětu transakce
 • Nárok na provizi vzniká a partnerovi i v případě, kdy je předmětem transakce dárkový poukaz vydaný inzerentem
 • Partnerům, kteří propagují slevové kódy na nákup zboží či služeb nabízených inzerentem, náleží provize vypočtená z hodnoty nákupu, při kterém byly slevové kódy použity. Nárok na provizi v takovém případě vzniká až po použití slevového kódu při transakci.

Za propagaci webových stránek outvia.cz či produktů nebo služeb na nich nabízených náleží partnerovi provize, jejíž výše vychází z hodnoty transakce učiněné na těchto webových stránkách z počítače uživatele, který byl na webovou stránku inzerenta přesměrován z webové stránky partnera, a to za následujících podmínek:

V případě prodeje ubytovacích služeb je výše provize závislá na skutečnosti, do které z níže uvedených skupin náleží zprostředkovatel ubytovacích služeb, jehož nabídka je inzerentem dále zprostředkovávána.

Do skupiny 1 náleží: GoGlobal, Travco, Abreu, Hotusa
Do skupiny 2 náleží: Expedia
Do skupiny 3 náleží: HRS

Výše provize z hodnoty nákupu za transakce, u kterých je předmětem ubytování, jsou uvedeny na stránkách operátora.

 • U předem placeného (pre-paid) ubytování vzniká partnerovi nárok na provizi po zaplacení ceny ubytování zákazníkem.
 • U následně placeného (post-paid) ubytování vzniká partnerovi nárok na provizi po odhlášení zákazníka z ubytování (check-out).
 • V případě prodeje letenek náleží partnerovi fixní provize, jejíž výše je uvedena na stránkách operátora, za prodej každé letenky klasické (nikoliv nizkonákladové) letecké společnosti a provize ve výši odpovídající procentuálnímu podílu na provizi za prodej letenky nízkonákladové letecké společnosti (low cost) .
 • Pokud si zákazník v rámci transakce sestaví balíček ubytování a letenky, provize se určí, jako kdyby zákazník zakoupil každou z těchto služeb zvlášť.
 • Bez ohledu na předmět transakce musí transakce proběhnout do 45 dní od posledního kliku zákazníka na příslušnou kreativu.
 • Bez ohledu na předmět transakce se hodnotou nákupu pro účely výpočtu provize rozumí ověřená cena, tedy zákazníkem skutečně zaplacená cena po odečtení všech slev (dárkový poukaz, slevový kód, LM/FM slevy příp. dalších slev).
 • Bez ohledu na předmět transakce je v případě nesouladu inzerent oprávněn po kontrole transakce upravit výši provize dle skutečné hodnoty nákupu.
 • Bez ohledu na předmět transakce vzniká nárok na provizi partnerovi též tehdy, když zákazník zaplatí inzerentovi cenu předmětu transakce na některé z jeho poboček.
 • Bez ohledu na předmět transakce vzniká nárok na provizi vždy pouze tomu partnerovi, z jehož webových stránek byl před transakcí zákazník přesměrován na webové stránky inzerenta naposledy.
 • Nárok na provizi vzniká a partnerovi i v případě, kdy je předmětem transakce dárkový poukaz vydaný inzerentem
 • Bez ohledu na předmět transakce náleží partnerům, kteří propagují slevové kódy na nákup zboží či služeb nabízených inzerentem, provize vypočtená z hodnoty nákupu, při kterém byly slevové kódy použity. Nárok na provizi v takovém případě vzniká až po použití slevového kódu při transakci.

Obratový bonus

Vedle provize náleží partnerům za propagaci webových stránek inzerenta či produktů nebo služeb na nich nabízených při splnění níže uvedených podmínek též obratový bonus.

Obratem dosaženým partnerem v daném kalendářním roce se rozumí hodnota nákupů u všech transakcí učiněných na příslušných webových stránkách inzerenta, za které partnerovi vznikl v daném kalendářním roce nárok na provizi. V případě webových stránek outvia.cz se u balíčků sestavených zákazníkem do tohoto obratu počítá pouze hodnota ubytování, nikoliv hodnota letenky.

Obratový bonus je splatný do 2 měsíců od skončení kalendářního roku, za který náleží.

Za propagaci webových stránek cedok.cz a ckalex.cz či produktů nebo služeb na nich nabízených náleží partnerovi obratový bonus za následujících podmínek:

 • Partnerovi, který se nově registruje do affiliate programu inzerenta, vzniká nárok na obratový bonus
  • ve výši 0,5 % z celkového obratu, kterého dosáhne za kalendářní rok, ve kterém se registroval do affiliate programu inzerenta, pokud tento obrat přesáhne 500.000,- Kč za každou z uvedených webových stránek inzerenta
  • ve výši 1 % z celkového obratu, kterého dosáhne za kalendářní rok, ve kterém se registroval do affiliate programu inzerenta, pokud tento obrat přesáhne 1,000.000,- Kč za každou z uvedených webových stránek inzerenta
 • Partnerovi, který je již zaregistrován do affiliate programu inzerenta, vzniká nárok na obratový bonus ve výši 0,5 % z celkového obratu, kterého dosáhne v příslušném kalendářním roce, pokud tento obrat bude alespoň o 20 % vyšší než obrat, kterého dosáhl v předchozím kalendářním roce.

Za propagaci webových stránek outvia.cz či produktů nebo služeb na nich nabízených náleží partnerovi obratový bonus za následujících podmínek:

 • Partnerovi, který se nově registruje do affiliate programu inzerenta, vzniká nárok na obratový bonus
  • ve výši 0,5 % z celkového obratu, kterého dosáhne za kalendářní rok, ve kterém se registroval do affiliate programu inzerenta, pokud tento obrat přesáhne 120.000,- Kč;
  • ve výši 1 % z celkového obratu, kterého dosáhne za kalendářní rok, ve kterém se registroval do affiliate programu inzerenta, pokud tento obrat přesáhne 240.000,- Kč.
 • Partnerovi, který je již zaregistrován do affiliate programu inzerenta, vzniká nárok na obratový bonus ve výši 0,5 % z celkového obratu, kterého dosáhne v příslušném kalendářním roce, pokud tento obrat bude alespoň o 20 % vyšší než obrat, kterého dosáhl v předchozím kalendářním roce.

Soutěže a školení

Soutěže

Inzerent může dle vlastního uvážení vypisovat soutěže pro partnery. Odměnou v takových soutěžích může být dočasné navýšení provize, vlastní produkty inzerenta poskytnuté se slevou či zdarma nebo finanční odměna. Soutěže budou oznamovány všem partnerům zejména prostřednictvím kontaktních e-mailů a affiliačních platforem, které inzerent využívá.

Školení

Inzerent bude dle vlastního uvážení organizovat produktová školení pro partnery, kde bude mimo jiné informovat o novinkách ve své produktové nabídce. Školení budou oznamována všem partnerům zejména prostřednictvím kontaktních e-mailů.

Kdo může být členem affiliate programu

 1. Partner se může do Affiliate programu registrovat bezplatně vyplněním registračního formuláře na webových stránkách inzerenta. Inzerent je oprávněn odmítnout registraci partnera bez uvedení důvodu.
 2. Partnerem, který je fyzickou osobou, může být pouze osoba starší 15 let. Takovýto partner může mít na každých webových stránkách inzerenta zaregistrovaný pouze1 affiliate účet.
 3. Partnerem se může stát i podnikatel.
 4. Partner souhlasí s tím, že inzerent může používat jeho jméno či firmu, popř. logo ve svých prezentacích a marketingových materiálech.
 5. Partner svou registrací vyjadřuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.
 6. Partnerem Affiliate programu se nemohou stát zaměstnanci společnosti Čedok a.s., Outvia s.r.o. a CK ALEX, s.r.o. ani osoby, kterým byla inzerentem v minulosti zrušena registrace v Affiliate programu.

Pravidla pro propagaci

 1. Partner si může vybrat, kterými z povolených způsobů propagace bude propagovat webové stránky inzerenta či produkty nebo služby na nich nabízené. Propojení webových stránek partnera s webovými stránkami inzerenta je možné pouze prostřednictvím kreativ poskytnutých partnerovi inzerentem.
 2. Za vyhotovení kreativ a propojení webových stránek partnera s webovými stránkami inzerenta odpovídá inzerent.
 3. Partner je oprávněn použít logotyp inzerenta či webových stránek outvia.cz, a to pouze za účelem sdělování své účasti v affiliate programu inzerenta.
 4. Potřebuje-li partner jiný formát prezentace nebo obsahu, než jaký je nabízený v rámci Affiliate programu inzerenta, je povinen představit svůj návrh takové prezentace či obsahu inzerentovi, přičemž zveřejnit je smí pouze se souhlasem inzerenta.
 5. Veškeré používané kreativy jsou díly ve smyslu autorského zákona; jejich používání je dovoleno pouze k účelu, který vyplývá z těchto podmínek.
 6. Nedovolené nakládání (např. úpravy) s kreativami nebo jejich nesprávné používání v rozporu s těmito podmínkami jsou důvodem pro vyloučení partnera z affiliate programu inzerenta. Pokud v důsledku nedovoleného nakládání s kreativami či jejich nesprávného používání partnerem vznikne inzerentovi škoda, je za ni partner v plném rozsahu odpovědný.
 7. Z technických důvodů je pro vznik nároku na provizi či obratový bonus nutné, aby zákazníci, kteří navštíví webové stránky partnera, měli ve svém počítači povoleny cookies.
 8. Žadná kreativa nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím právním předpisům a na pornografické servery, servery propagující násilí, jakoukoliv formu diskriminace (náboženskou, národnostní, rasovou, na základě pohlaví, atd.) či podporující jakoukoliv ilegální aktivitu.
 9. Partner nesmí propagovat webové stránky inzerenta či produkty nebo služby na nich nabízené způsobem, který by odporoval dobrým mravům nebo poškozoval dobrou pověst inzerenta (např. lživým tvrzením o nabízených produktech). Webová prezentace partnera rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání.
 10. Kreativy nesmí být umisťovány na webové stránky bez obsahu ani na webové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je jejich obsah relevantní, či nikoliv.
 11. Partner nesmí na svých webových stránkách napodobovat vzhled webových stránek inzerenta ani jinak vzbuzovat dojem, že se jedná o webové stránky inzerenta.
 12. Při propagaci webových stránek inzerenta či produktů nebo služeb na nich nabízených pomocí reklamních systému (např. PPC systémů) nesmí reklamní formáty končit přímo na webových stránkách inzerenta, ale pouze na webových stránkách partnera.
 13. Při propagaci webových stránek inzerenta či produktů nebo služeb na nich nabízených je zakázáno používat všechna automatická otevírání webových stránek bez akce návstěvníka webu, např. autohits systémy, načítáni serveru do pop-up a pop-under oken, načítání serveru do iframe apod. Kliknutí na reklamy musí být výsledkem opravdového zájmu návštěvníka webových stránek partnera, přičemž partner nesmí návštěvníka ke kliknutí na reklamy na svých webových stránkách vyzývat.
 14. Partner nesmí používat spam metodu inzerování (masové posílání emailů, masové vytváření news-skupin).
 15. Ve vyhledávačích nebo podobných službách (např. Seznam, Centrum, Google, Atlas a k nim náležejících vyhledávacích portálech) není dovoleno použití následujících klíčových slov - obchodní firmy inzerenta, doménových jmen webových stránek inzerenta či jejich částí (např. Čedok, Outvia, Alex) či výrazů, u kterých existuje nebezpečí záměny s předchozími klíčovými slovy (např. chybně napsané výrazy).

Omezení zodpovědnosti

 1. Partner nenese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, který si zakoupil určitou službu prostřednictvím webových stránek inzerenta.
 2. Inzerent neodpovídá za nepřímou, mimořádnou, nebo jakoukoliv jinou škodu způsobenou na webových stránkách partnera, při které by se prokázalo, že vznikla v důsledku účasti v affiliate programu inzerenta.
 3. Společnost neodpovídá za škodu zapříčiněnou dočasnou chybou v práci serveru cedok.cz, ckalex.cz nebo outvia.cz.

Provize

 1. Provize partnerům vyplácí Conversant prostřednictvím operátora.
 2. Vyplácená částka- odměna- bude vypočtena na základě statistik dostupných v provizním systému affiliate platformy/platforem používaných inzerentem.
 3. Provize jsou partnerům vypláceny mezi 20. a 28. dnem každého měsíce za transakce, které inzerent potvrdil v provizním systému za předchozí měsíc.
 4. Způsob vyplácení provizí je převodem na bankovní účet partnera nebo šekem, dle nastavení účtu partnera v provizním systému.
 5. Partnerovi nevzniká nárok na provizi, pokud transakce nebude zaznamenána v provizním systému z důvodu neodborné manipulace s Affiliate URL nebo z důvodu vymazání Cookie ze strany návštěvníků/zákazníků.

Zrušení účasti v affil. programu

Účast partnera v affiliate programu inzerenta končí:

 1. Dohodou partnera a inzerenta.
 2. Výpovědí inzerenta bez uvedení důvodu se sedmidenní výpovědní dobou, která počíná běžet prvního dne následujícího po nastavení výpovědi partnera v provizním systému.
 3. Vyřazením partnera z affiliate programu inzerenta operátorem na základě žadosti inzerenta, pokud partner poruší tyto podmínky či podmínky Affiliate sítě CJ by CONVERSANT.

Změna podmínek

Inzerent je oprávněn tyto podmínky měnit, je však povinen vždy vyznačit den, kdy nabývají tyto změny účinnost. Změněné znění podmínek je inzerent povinen doručit partnerovi na jeho kontaktní e-mail alespoň 7 dnů přede dnem jejich účinnosti. V případě, že partner se změnami podmínek nesouhlasí, je oprávněn ukončit svou účast v affiliate programu inzerenta oznámením zaslaným na kontaktní e-mail inzerenta nejpozději v den, který předchází dni účinnosti změněných podmínek; pokud partner svého práva ukončit svou účast v affiliate programu inzerenta ve sjednané lhůtě nevyužije, platí, že se změnami podmínek souhlasí.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2015